Samentafel Ervaringen als coach Waardigheid en Trots door veroorzaker Peter Hoekstra
Tijdens een van de Samentafels is door Peter Hoekstra teruggeblikt op het thema BOPZ dat de afgelopen twee jaar onderdeel was van het programma Waardigheid en Trots (W&T). Samen met een andere W&T-coach zijn 16 organisaties meegenomen in een proces waarin het anders kijken naar vrijheid en veiligheid in de verpleeghuiszorg centraal heeft gestaan. De deelnemende organisaties zijn vanuit verschillende invalshoeken met dit thema aan de slag gegaan, in lijn met de eigen organisatorische ontwikkelingen. Wat het heeft opgeleverd is een andere kijk op vrijheid en veiligheid en een andere kijk naar wetgeving, waarbij de sterke eigen visie en vertaling van de wet belangrijker is dan het integraal doorvoeren van de wet naar de werkvloer. De wet is niet het doel, maar de visie van de organisatie binnen het wettelijk kader is het doel. De deelnemende organisaties hebben hierin behoorlijke stappen kunnen maken, waardoor de komst van de wet Zorg en Dwang niet meer als een doel op zich hoeft te worden gezien.

Een goed gesprek in de ouderenzorg, horen, zien en niet zwijgen draagt voort….  door Annie Zijlstra
Op 8 maart 2018 ontstond een Goed Gesprek aan de Samentafel, dat is in feite altijd het geval. Een goed gesprek gaat er in essentie over dat je je als mens gehoord en gezien weet. Een levendig gesprek ontstond over instrumenteel inzetten of juist door het gesprek aan te gaan met familie en bewoners of klanten, maar ook met medewerkers, bestuur, raad van toezicht. Veel ervaring aan tafel. Elementen van wat een goed gesprek tot een goed gesprek maakt, dat het niet altijd woorden zijn maar ook gezamenlijke en gedeelde ervaringen, per persoon afhankelijk van wat ‘goed” is. En hoe zorg je dat dit meer ruimte krijgt in de ouderenzorg. Een verdiepend gesprek ontstond door de persoonlijke, mooie ervaringen met een goed gesprek die werden verteld en deze gedeelde ervaringen dragen wij met ons mee. Dit is de kracht van een goed gesprek; het heeft de grote kracht om voort te dragen. Voor ieder mens van belang maar juist voor kwetsbare mensen essentieel.

Maakt verwarring tot verwarring die er mag zijn door John van den Hout
Het is momenteel wel een thema, samenleven met personen met verward gedrag. Niemand weet precies wat we ermee bedoelen en tegelijkertijd wordt er van iedereen verwacht ermee te kunnen samenleven dan wel zich ermee te kunnen verhouden. Het liefst praten we met elkaar over de excessen en de incidenten; daar wordt dan uiteindelijk weer beleid op geformuleerd. De ministeries VWS en V&J samen met de VNG schrijven domeinoverstijgend beleid met als uitgangspunt de eigen kracht en leefwereld. Er worden bouwstenen aangedragen, regionale aanpakken geschreven en een heus schakelteam in het leven geroepen. Daar is niets mis mee en tegelijkertijd wordt er ook daadwerkelijk wat gemist. Juist dit was het thema van deze Samentafel. In zijn inleiding probeerde John wat verwarring te bewerkstelligen door anders stil te staan bij o.a. de context waar iets zich afspeelt of door zich af te vragen: ‘Is het goed dan wel nuttig om verwarring bewust te voorkomen?’ of ‘Wat is het wezenlijke verschil tussen van waaruit men kijkt en van waaruit wordt gekeken?’ Vervolgens stelde hij voor dat eenieder die aanwezig was zich introduceerde met een verward moment in zijn of haar eigen leven. Juist door meer vanuit een eigen ervaring te praten en minder over het onderwerp te beginnen, zorgt voor bijzondere verhalen en andere ontmoetingen. De eigen ervaring helpt om anders stil te staan bij verwarring en om je eigen verwarring een beetje toe te laten en te omvatten. En dit leidt er mede toe dat we anders kunnen en durven kijken naar verward gedrag.

Financiering van het sociaal domein door Charles Laurey en Peter Hoekstra
Op een andere locatie dan gebruikelijk, deze keer in de Atoomclub van Utrecht, is op maandag 16 april een Samentafel georganiseerd over financiering in het sociaal domein. Kunnen uitvoerende organisaties als het gaat om vorm, hierin de lead nemen of dienen zij volgend te (blijven) zijn aan de gemeente? Met een tiental deelnemers, van gemeenten, zorg- en welzijn organisaties en burgerinitiatieven is van gedachten gewisseld over Dichtbij, Vorm en Verantwoording.
Geconcludeerd is dat het realiseren van een meer integraal budget een stapsgewijs proces kan zijn bestaande uit het stellen van de juiste budgettaire kaders, het benoemen van nieuwe waarden en het bedenken van een juiste vorm om de samenwerking te verstevigen. De uitdaging blijft daarbij om de vorm niet te laten ‘stollen’. Er is ook geconstateerd dat de inwoner uit de wijk nog meer betrokken kan worden bij dit proces. Enkele suggesties die zijn opgetekend tijdens deze Samentafel zijn: het gebruik maken van ‘Wijkaanbesteding’ of ‘Bewonersbesteding” waarbij bewoners op wijkniveau bedenken wat er in hun wijk dient te gaan gebeuren op het gebied van het sociaal domein. Ook bij deze tafel is weer verbinding gemaakt en kennis gedeeld!