Gelukkig bewegen de golven van de tijd ook die kant op. Bevorderen van gezondheid (functioneren, veerkracht) krijgt meer aandacht en zal de ziekte-reperatieindustrie, die we de afgelopen decennia hebben gebouwd doen terugdringen. Omdat dit de kwaliteit van leven voor een ieder zal verbeteren. De kostenbesparing die daarmee gemoeid is is daarbij mooie bijvangst.

SamenLeven (ik gebruikt dit begrip liever dan participeren) en SamenWerken, zijn belangrijke begrippen in dit tijdsgewricht en zijn leidend in mijn leven en werk.

In verbinding kan veel bereikt worden en zonder verbinding gebeurt er niets gezamenlijk.

Om burgers met een (tijdelijke) hulpvraag bij te staan en te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven met de hoogst mogelijke kwaliteit, is een integrale blik zeer belangrijk om tot passende antwoorden te komen. En met integraal bedoel ik dan ook echt integraal, over domeinen, sectoren, compartimenten, divisies, organisaties - en wat voor woorden we allemaal ook hebben bedacht voor de verschillende vakjes en kolommen - heen. Daar ligt wat mij betreft de belangrijke uitdaging om uiteindelijk te komen tot een maatschappelijke (gezondheids)zorg, of misschien moeten we het alleen hebben over Leven, waar alleen passend en aanvullend op de burger en vanuit de vraag van de burger, wordt gewerkt aan welbevinden.

Omdat
Het functioneren en welbevinden van klanten en professionals zal meer het referentiepunt moeten zijn van handelen. Het begrip SamenWerken geeft ons richting en zal leidend zijn voor de komende jaren waarin integraliteit steeds belangrijker wordt.

Om dat te bereiken wil ik als 'samenbrenger' veel samenbrengen, mijn kennis en ervaring met die van de klant, financiële middelen en ideeën, diversiteit van professionals, organisaties, belangen en het gezamenlijk belang: de cliënt, patiënt en burger.

Kortom, de perspectieven van klant, medewerker, organisatie en maatschappij, die breng ik graag samen ten dienste van een betere samenleving en maatschappelijke (gezondheids)zorg in het bijzonder.

Hierbij kan ik vertrouwen op mijn ervaring als verpleegkundige, bedrijfskundige gezondheidszorg, directeur in de zorg, adviseur en interimmanager. Ik ga uit van drie basiswaarden: zelfstandigheid, professionaliteit en nabijheid.

SamenWerken
Als het klikt tussen mensen dan is samenwerking vanzelfsprekend.
Samenwerking is primair een procesvraag. Het gaat veelal om (legitieme) belangen beredeneerd vanuit het eigen deel (de professie, organisatie) en niet vanuit het geheel (gezamenlijk te bereiken doelstelling). Collectieve ambitie, openheid en eerlijkheid over ieders belangen brengen een samenwerking ten gunste van de klant, dichterbij. Ik vind het een uitdaging om dit bij samenwerking altijd primair voorop te stellen. Of dit nu gaat over ketenzorg in cure,care of sociaal domein, eerstelijnssamenwerking, fusies en allianties. De verschillende belangen, die altijd aanwezig zijn (en een belang dienen), wil ik boven ‘tafel’ krijgen, samenbrengen en richten op het collectieve belang.

Veranderen
Om te veranderen moet ik met één been in het oude en één been in het nieuwe staan. Alleen dan kan ik een effectieve bijdrage leveren aan de noodzakelijke veranderingen en samenbrengen wat daarvoor nodig is. Ik ben gefascineerd door de enorme (technologische) mogelijkheden die de toekomst ons biedt. Deze kunnen en zullen disruptieve zijn en daarmee wezenlijke innovatie veroorzaken.

Expertise
Koers en strategie, (vastgelopen) samenwerking en fusie, innovatieve (zorg)concepten, preventie, welzijn, crisis- en verandermanagement, innovatie, transculturele zorg, transmurale zorg, integrale geboortezorg, eerstelijnsgezondheidszorg, verpleging & verzorging, GGZ, brancheorganisaties, maatschappelijk investeren, filantropie.

Marco van Alderwegen
samenbrenger